Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69, pokój 208

+48 034 325-02-53 msc@wip.pcz.pl

mgr inż. Andrzej Stupiński

mgr inż. Andrzej Stupiński – dyrektor generalny CZG S.A.

Przemówienie Profesora Politechniki Częstochowskiej – Zbigniewa Muskalskiego

Z wielką przyjemnością chciałbym w swoim wystąpieniu przedstawić do wyróżnienia Nagrodą im. Prof. Marian Schneidera osobę powszechnie znaną i niezwykle szanowaną Pana Andrzeja Stupińskiego.

Pan Andrzej Stupiński urodził się dnia 22.05.1949 roku. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę zajmując od początku swej kariery zawodowej stanowiska zarządcze. Z Jego inicjatywy w roku 1999 na bazie majątku zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” w Sosnowcu powstał Zakład Przeróbki i Zbytu Węgla „Porąbka” sp. z o.o., który zatrudnił byłych pracowników zlikwidowanej kopalni w rejonie dużego bezrobocia. Od 2000 roku związany jest z Centralą Zaopatrzenia Górnictwa Spółka Akcyjna zajmując stanowiska zarządcze. W roku 2002 stanął na czele Centrali Zaopatrzenia Górnictwa Spółka Akcyjna jako Prezes Zarządu. Swym zaangażowaniem w sprawy górnictwa doprowadził do znaczącej pozycji Centrali Zaopatrzenia Górnictwa Spółka Akcyjna w sektorze górniczym.

W październiku 1972 roku z połączenia Fabryki Lin i Drutu w Zabrzu, Sosnowieckiej Fabryki Lin i Drutu w Sosnowcu ( wcześniej samodzielny ’’Sosnolin’’), Fabryki Lin i Drutu w Bytomiu oraz Dolnośląskiej Fabryki Lin w Wałbrzychu (wcześniej samodzielny ’’Linmet’’) powstało czterozakładowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Śląskie Zakłady Lin i Drutu ’’Linodrut’’ z siedzibą w Zabrzu. Przedsiębiorstwo było głównym polskim producentem lin i drutu, specjalizowało się w produkcji wyrobów z drutów stalowych standardowej i wysokiej jakości. W grudniu 1990 roku ’’Linodrut’’ został przekształcony w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa (’’Linodrut’’S.A.). Zmiany polityczne i gospodarcze w latach 90-tych ub. wieku, pogorszenie sytuacji spółki związane ze spadkiem zamówień z restrukturyzowanych sektorów, głównie górnictwa i hutnictwa a również i pozostałych doprowadziły w wyniku oddolnych presji załóg poszczególnych zakładów ’’Linodrutu’’ do ich usamodzielnienia się.

Z dniem 1 stycznia 1994 roku samodzielną działalność gospodarczą rozpoczynają:
• Fabryka Lin i Drutów ’’Falind’’ Sp. z o.o. w Sosnowcu,
• Dolnośląska Fabryka Lin i Drutu ’’Linodrut – Linmet’’ Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Lata 1997-2005 to okres chaosu, zmian kapitałowych i własnościowych wszystkich spółek z o.o. – byłych zakładów ’’Linodrutu’’ S.A. borykających się z trudną sytuacją ekonomiczno finansową. W styczniu 2005 roku CZG S.A. zakupiła od syndyka masy upadłościowej spółki Falind majątek fabryczny Fabryki Lin w Sosnowcu, ratując upadłą fabrykę lin i drutów przed likwidacją.

Decyzją Prezesa Andrzeja Stupińskiego w maju 2005 Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A zawiązuje spółkę prawa handlowego pod nazwą ‘’Polskie Liny’’ z siedzibą w Katowicach, a miejscem prowadzenia działalności gospodarczej od 1 listopada 2005 roku jest Zakład Produkcyjny w Sosnowcu, która to fabryka stała się znaczącym producentem lin na rynek krajowy w tym lin górniczych wyciągowych i wyrównawczych.

Obecnie fabryka Polskie Liny Sp. z o.o. posiada 120 osobową, stabilną i wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą i pracowniczą, której rzetelność i fachowość oraz system organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem prowadzi do osiągania zamierzonych celów. W 2010 roku Spółka Polskie Liny uzyskała certyfikat ISO. Certyfikat ten był zwieńczeniem procesu przekształceń wewnętrznych struktury firmy Polskie Liny, a jednocześni dał asumpt do uruchomienia procesów modernizacyjnych istniejącego parku maszynowego dzięki którym można było wyprodukować liny używane w wiertniach poszukiwań nafty i gazu.

Dzięki odważnej decyzji Prezesa Andrzeja Stupińskiego Fabryka lin w Sosnowcu przetrwała, a u progu jej wejścia w 14 dekadę myśli się nie tylko o dalszym rozwoju, ale konsekwentnie realizuje założenia wytyczonego, długoletniego programu działania i dostosowuje go do aktualnych wymogów czasu.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej Pan Andrzej Stupiński został wyróżniony
wieloma stopniami i odznaczeniami, z których należy wymienić:
– Stopień Górniczy – Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia (2001r.),
– Odznakę Honorową „ Zasłużony dla Górnictwa RP” (2003r),
– Stopień Górniczy – Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia (2009r.),
– Stopień Górniczy – Generalny Dyrektor Górniczy I Stopnia (2011r.),

Na zakończenie wystąpienia chciałbym stwierdzić, że Pan Andrzej Stupiński w pełni zasługuje na wyróżnienie Nagrodą im. Prof. Mariana Schneidera jako osoba, która wniosła swój wkład w rozwój produkcyjny i technologiczny lin stalowych.